สายงานของเรา

 

สายงานของเรา

สายบริหารความเสี่ยง

สายงานของเราเป็นกลไกที่สำคัญในการดูแลความยั่งยืนให้กับองค์กร ช่วยให้ธุรกิจของธนาคารดำเนินไปโดยรอบคอบ คำนึงถึงผลกระทบรอบด้าน ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งช่วยให้เพื่อนๆ ในสายงานอื่นเข้าใจผลกระทบของความเสี่ยงและช่วยให้เพื่อนๆประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงในการทำงานประจำวันเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้เรายังสร้างนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดีให้กับองค์กร เรามองหาเพื่อนร่วมงานที่มีทักษะการวิเคราะห์ในระดับสูง เข้าใจธุรกิจธนาคารพาณิชย์และกลไกที่เกี่ยวข้อง มีทัศนคติในการมองหาโอกาสพร้อมๆ กับการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

อีกส่วนงานภายใต้สายบริหารความเสี่ยง คือสำนักพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ ซึ่งมีบทบาทการวางกลยุทธ์และวางแผนงานที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ สำนักงานพัฒนาคุณภาพสินเชื่อทำหน้าที่รักษาทรัพย์สินของธนาคารโดยการทำให้ลูกค้าของธนาคารชำระหนี้สินได้ตรงเวลา พร้อมทั้งกำกับควบคุมหนี้เสียและช่วยสร้างความเชื่อถือกับลูกค้าในส่วนของปัญหาการเงินระยะสั้น เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดรวมถึงเสนอแนวทางในการรักษาคุณภาพสินเชื่อให้กับลูกค้า เรามองหาเพื่อนร่วมงานที่มีทักษะในการเจรจาต่อรองชั้นเยี่ยม มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้และแสวงหาโอกาส เพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนาคุณภาพของสินเชื่อและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สถาบันการเงินเป็นพื้นฐานที่สำคัญของความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร สายงานของเรามีบทบาทในการให้ความเห็น คำปรึกษา ด้านกฎเกณฑ์ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานของธนาคาร นอกจากนี้ เราทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำกับดูแลธุรกิจสถาบันการเงิน ประเมินผล และรายงานความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลที่อาจเกิดขึ้น เราจึงมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีความรู้ และทักษะด้านกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน มีทักษะในการให้คำปรึกษา มีความเข้าใจธุรกิจธนาคารพาณิชย์และกลไกที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้ธุรกรรมต่างๆ ของธนาคารเป็นไปอย่างราบรื่น ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

สายกลยุทธ์

สายงานของเรา รับผิดชอบในการร่วมกำหนดแผนกลยุทธ์และวางแผนงาน/ โครงการ ที่จำเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร วิเคราะห์และคาดการณ์เศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงภาคการเงิน ภาคการธนาคารที่มีผลกระทบต่อธุรกิจหลักของธนาคาร รวมถึงศึกษาโอกาส ความเป็นไปได้ในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพที่จะเติบโตในอนาคต และติดตามปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการในระยะสั้น และระยะยาวให้กับธนาคาร นอกจากนี้ เรายังนำเสนอบทความ บทวิเคราะห์วิจัย ให้กับหน่วยงานภายในเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลมุมมองทางเศรษฐกิจให้แก่ลูกค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการให้บริการของธนาคาร หากคุณสนใจงานด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ การวางแผน โดยการศึกษา รวบรวมข้อมูล งานวิเคราะห์ วิจัย ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสายกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของธนาคารด้วยกัน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

สำนักตรวจสอบภายใน

สำนักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของธนาคาร ในการส่งเสริมให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิน และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของธนาคารเป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี เราจึงมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีทักษะด้านการประเมิน วิเคราะห์ มีความละเอียด รอบคอบ มีความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ รวมถึงกฎระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อร่วมเป็นทีมงานตรวจสอบภายในที่สร้างคุณค่าให้แก่องค์กร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

สำนักที่ปรึกษากฎหมายและงานคดี

สายงานของเรามีบทบาทในการให้ความเห็น คำปรึกษา และตอบข้อหารือทางกฎหมายต่อหน่วยงานของธนาคารและกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมทั้งจัดทำ ทบทวน ตรวจสอบ ให้ความเห็น รวมถึงสนับสนุนในการจัดทำสัญญา ข้อตกลง และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงการดำเนินด้านคดีต่างๆ การประสานงานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เราจึงมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีความรู้ ความสนใจ และทักษะด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน มีทักษะในการให้คำปรึกษา ทักษะในการเจรจาต่อรอง สามารถอธิบายข้อกฎหมายให้มีความเข้าใจได้ง่าย มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจตลาดทุน เพื่อสนับสนุนให้ธุรกรรมต่างๆ ของธนาคารเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้อง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

สำนักผู้บริหาร

สายงานเรา มีบทบาทในการประสานกับผู้เกี่ยวข้องในธนาคารตั้งแต่สายงาน คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักเลขานุการบริษัทเป็นกลไกที่สำคัญในการสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้ธนาคารมีการดำเนินการตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงการดูแลและเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการของธนาคาร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารมีความเข้าใจในสิ่งที่ธนาคารให้ความสำคัญ สำนักสื่อสารองค์กรจึงมีบทบาทสำคัญในการดูแลการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การสร้างการรับรู้ในแบรนด์ของธนาคาร และการดำเนินการด้านกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้ธนาคาร และเพื่อนพนักงานได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม นอกจากบทบาทในการประสานและส่งเสริมดังกล่าว สายงานนี้โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ยังทำหน้าที่ในการกำหนดความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในทางธุรกิจ และเป็นกลไกให้เกิดความร่วมมือระหว่างสายงานในการพัฒนาธุรกิจ พัฒนาพันธมิตรด้านธุรกิจของธนาคาร เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับธนาคาร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

สำนักสื่อสารองค์กรกลุ่มธุรกิจ

สำนักสื่อสารองค์กรกลุ่มธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในการดูแลและวางแผนกลยุทธ์ด้านการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรของกลุ่มธุรกิจ ที่ครอบคลุมการสร้างสรรค์งาน การบริหารช่องทางการสื่อสาร รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง เช่น การสร้างแบรนด์ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมองค์กร เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ที่ถูกต้องของกลุ่มธุรกิจ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อให้เพื่อนพนักงานได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้กับสังคม เราจึงมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การสร้างแบรนด์ ประชาสัมพันธ์ การทำงานกับสื่อมวลชน เพื่อสร้างแบรนด์ของกลุ่มธุรกิจให้แข็งแกร่ง เป็นที่รู้จักให้มากยิ่งขึ้น

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

สายตลาดการเงิน

สายงานของเรา ดูแลลูกค้าที่มีการทำธุรกรรมทางการเงินที่มีความผันผวนในอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน ช่วยการบริหารความเสี่ยงของลูกค้ารวมถึงเพิ่มความสามารถในการทำกำไรจากการผันผวนของตลาด โดยการซื้อขายและบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ สายงานของเรายังสร้างผลกำไรให้กับธนาคาร จากการซื้อขาย ตราสารทางการเงินที่มีสภาพคล่องสูง ตลอดจนออกตราสารทางการเงินเพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจของลูกค้า เรามองหาเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญการในตลาดเงิน ชอบงานที่ท้าทาย แข่งขันสูง และมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจตลาดเงินของธนาคาร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

สายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์

สายงานของเรา พัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับความต้องการทางด้านการเงิน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยงโดยให้ความสำคัญกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะเข้าถึงบริการของธนาคารได้โดยง่าย สายงานของเรายังมีหน้าที่ในการพัฒนาช่องทางในการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ โดยอาศัยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และสอดคล้องกับรูปแบบการทำธุรกรรมของลูกค้า เราจึงมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีความชอบในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ท้าทาย การพัฒนาระบบช่องทางการขายและบริการ หรือการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อลูกค้าด้วยกัน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

สายเครือข่ายการขายและบริการ

สายงานของเราช่วยให้ลูกค้ามีความสามารถทางการเงินที่เพิ่มขึ้นในการได้สิ่งที่ลูกค้าต้องการ ให้คำแนะนำ และอำนวยสินเชื่อเกี่ยวกับรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ Micro SME รวมถึงการบริการเงินฝาก การลงทุน และผลิตภัณฑ์ประกันภัยในรูปแบบต่าง ๆ เรายึดหลักการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งสาขา และพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร ตลอดจนช่องทาง On Line เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว เรามองหาเพื่อนร่วมงานที่มีใจรักในงานขาย และการบริการ เข้าใจในความต้องการของลูกค้า มีทัศนคติในการดูแล เพื่อให้ลูกค้าได้ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

สายช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า

สายงานของเราได้ถูกจัดตั้งเพื่อเป็นช่องทางทางเลือกในการติดต่อกับลูกค้าของธนาคาร และเป็นกลไกสำคัญสำหรับธนาคารในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธนาคารในการขยายฐานลูกค้า โดยมีพนักงานการตลาดภายใต้การบริหารกว่า 1000 คน  โดยจะนำเสนอ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย (บุคคลและเอสเอ็มอีรายย่อย) ตลอดจนบริการของธนาคารให้แก่ลูกค้ารายย่อยของธนาคารโดยตรง  ผ่านทางโทรศัพท์ หรือการพบลูกค้าโดยตรง พนักงานของสายงานจะได้รับการอบรมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย และเทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะนำเสนอและให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมุ่งเน้นที่ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และประสบการณ์ในการรับบริการของลูกค้า ปัจจุบันสินเชื่อรายย่อยที่สายงานรับผิดชอบประกอบด้วย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อแคชการ์ด สินเชื่อบ้าน สินเชื่อเอสเอ็มอี รถคูณสาม และสินเชื่อคาร์ควิกแคช    เรามองหาเพื่อนร่วมงานที่มีใจรักในงานขายและบริการ มีทัศนคติที่ดีในการพบปะลูกค้าที่หลากหลาย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

สายธนบดีธนกิจ

เราได้รับความไว้วางใจให้เป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาทางการลงทุน สำหรับลูกค้าคนสำคัญ เราช่วยสร้างความมั่นคง และมั่งคั่ง พร้อมสร้างการเติบโตทางการเงินให้กับลูกค้าและครอบครัวภายใต้แบรนด์ “Priority” ด้วยความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน “Priority” จึงเป็นบริการธนาคารแบบพิเศษ ที่พร้อมจะมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายสำหรับลูกค้าและสมาชิกในครอบครัว เรามองหาเพื่อนร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถด้าน Portfolio Management หรือ Wealth Management เพื่อร่วมกันวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการดูแลและให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับผลตอบแทนที่ดีไม่น้อยกว่าการลงทุนในรูปแบบอื่น

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

สายสินเชื่อบรรษัท

การให้คำปรึกษาและการสนับสนุนทางการเงินที่ดีมีผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจขนาดใหญ่ ทีมงานของเรา มีบทบาทสำคัญในการทำงานร่วมกับลูกค้าสถาบันขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อน และช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เราให้ความสำคัญในการสร้าง Financial Solution ที่มีความจำเพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าแต่ละราย เพื่อสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าของเราจะประสบความสำเร็จในวิถีทางที่ลูกค้าของเราต้องการ เรามองหาเพื่อนร่วมงานที่มีทักษะด้านการให้คำปรึกษาทางการเงิน มีความชอบในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า โดยอาศัยความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับภาวะธุรกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน และการจัดการการเงินในองค์กร เพื่อร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับลูกค้าของเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

สายสินเชื่อธุรกิจ

ความท้าทายที่สำคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กของประเทศไทย คือการขาดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการบริหาร จัดการธุรกิจ และพันธมิตรทางธุรกิจที่จะช่วยต่อยอดความคิดของผู้ประกอบการ ตลอดจนโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรทางการเงินที่จำเป็นในการพัฒนาธุรกิจ เป้าหมายหลักทีมงานของเราคือช่วยให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ แต่ขาดโอกาสและการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จโดยการเข้าไปเป็นพันธมิตรกับลูกค้า เข้าใจรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และแรงบันดาลใจของลูกค้า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และทางเลือกทางการเงินที่เหมาะสม ตลอดจนให้ความรู้ในเชิงเทคนิค วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการสื่อสารการตลาด เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะมีองค์ประกอบพื้นฐานที่จำเป็นต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เรามองหาเพื่อนร่วมงานที่มีทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ การพัฒนากลยุทธ์ และความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อตลอดจนต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นคู่คิดให้กับลูกค้า มีทัศนคติในการมองหาโอกาสพร้อมๆ กับการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

สายวิเคราะห์และตรวจสอบเครดิต

สายงานของเรา มีบทบาทหลัก คือ การตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง ให้ความเห็นในใบขออนุมัติสินเชื่อ  รวมถึงการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและทิศทางธุรกิจขององค์กร ภายใต้นโยบาย หรือหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อต่างๆ  เรามองหาเพื่อนร่วมงานที่มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์สินเชื่อ กระบวนการวิเคราะห์เครดิต การวิเคราะห์ธุรกิจ เพื่อร่วมกันกำหนดโครงสร้างของธุรกรรมที่สร้างความมั่นใจได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งลูกค้า และธนาคาร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

สายการเงินและงบประมาณ

สายงานเราดูแลการบริหารจัดการด้านการเงิน การลงทุน การวางแผนงบประมาณให้รองรับต่อการขยายตัวของธุรกิจ สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ด้านกระบวนการบริหารการเงิน และงบประมาณ ตลอดจนดูแล ติดตาม วิเคราะห์ รายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของระดับบริหาร และเป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้การกำกับดูแลการสื่อสารข้อมูล เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความเชื่อมั่นกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน ให้มีความเข้าใจในกลยุทธ์ ทิศทาง การดำเนินงานขององค์กร ก็เป็นบทบาทหน้าที่ที่เรามุ่งให้ความสำคัญเช่นกัน ปัจจุบันเรามีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน และเรามองหาเพื่อนร่วมงานที่ค้นหาโอกาสในการพัฒนา เรียนรู้ มีทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ด้านการเงิน และงบประมาณในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ หรือ สถาบันการเงิน เพื่อเข้ามาร่วมพัฒนา เสริมสร้างสายงานเราให้มีความแข็งแกร่งรองรับต่อการดำเนินธุรกิจที่เติบโตยั่งยืน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิวัฒนาการของธุรกิจการเงินการธนาคารจะมุ่งไปสู่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างบริการและธุรกกรรมทางการเงินไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร แต่ยังเป็นเครื่องมือในการติดตามพฤติกรรมและเข้าใจความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ ทำให้เกิดการบริการที่ใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง เราทุกคนในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงถือเป็นผู้ร่วมผลักดันมูลค่าของธุรกิจ ด้วยการให้คำปรึกษา หรือช่วยหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและตอบสนองต่อพันธกิจของธนาคาร ควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับลูกค้าและพนักงาน เรามองหาเพื่อนร่วมงานที่ชื่นชอบงานที่ท้าทาย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อวิวัฒนาการ ความต้องการในทุกมิติ มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จกับแผนกลยุทธ์ การวางแผนระบบ โครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการเงิน การธนาคารที่เข้มแข็ง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

สายปฏิบัติการ

ทีมงานของเรา มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินการของทุกหน่วยงาน ทุกๆ ผลิตภัณฑ์ และธุรกรรมในด้านต่างๆ ของธนาคาร เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารได้รับการบริการอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ทั้งในด้านเอกสาร สัญญา การบันทึกข้อมูลในระบบ รวมถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินธุรกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง และสมบูรณ์ อาจกล่าวได้ว่าทีมงานของเรามีหน้าที่ในการส่งมอบคำมั่น สัญญาที่ดีให้กับลูกค้า เราจึงมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีความเข้าใจในธุรกรรมการเงิน และความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า มีความละเอียด รอบคอบ เข้าใจในขั้นตอน กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ เพื่อสนับสนุนให้ธุรกรรมต่างๆ ของธนาคารเป็นไปอย่างราบรื่น และถูกต้อง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

สายบริหารทรัพยากรบุคคล

ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อความสามารถ ในการแข่งขันของธนาคาร สายงานของเราทำหน้าที่ในการจัดโครงสร้างด้านทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของธนาคาร เราสร้างโอกาสในความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงานทุกคน เตรียมความพร้อมและพัฒนาพนักงาน ตลอดจนสร้างสรรค์ให้องค์กรของเราเป็นองค์กรที่น่าอยู่ มีระบบผลตอบแทนและสวัสดิการที่ตอบสนองต่อความต้องการของเพื่อนพนักงาน เรามองหาเพื่อนร่วมงานที่มีความรักในงานพัฒนาองค์กร และให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนมีความเชื่อในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์กรที่น่าอยู่ร่วมกัน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร