ข่าวและกิจกรรม

KKP รับรางวัลองค์กรนำร่อง โครงการสร้างวินัยทางการเงินภายในองค์กร ต่อเนื่องปีที่ 2

  • 8 ส.ค. 2562
  • 329

ธนาคารเกียรตินาคิน นำโดย นางเพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฎ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/ ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมทีมงาน ร่วมรับรางวัล องค์กรนำร่อง โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ต่อเนื่องปีที่ 2 ในพิธีประกาศเกียรติคุณ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สหพันธ์ฯ) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 จากสหพันธ์ฯ และ 5 ภาคีหลัก ซึ่งธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการ KKP Happiness Inside : Sook Money ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 เน้นให้ความรู้แก่พนักงานทั้งองค์กรผ่านการอบรมสัมมนาใหญ่ และสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร รวมทั้งการให้คำปรึกษาส่วนบุคคลให้กับพนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมให้ลงทุนอย่างถูกวิธี และมีการวางแผนเกษียณ

# อื่นๆที่น่าสนใจ