ข่าวและกิจกรรม

การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม

  • 5 พ.ย. 2562
  • 603

ธนาคารให้ความสำคัญในด้านการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) และเน้นย้ำให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ธนาคารเกิดวัฒนธรรมการให้บริการที่เป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในกระบวนการตามหลักการของ 3 Lines of defense ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่า ธนาคารไม่มีนโยบายในลักษณะที่เป็นการบังคับลูกค้าทำประกันภัยกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง หรือทำประกันภัยกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อ ดังนั้น หากลูกค้าท่านใดพบว่าพนักงานของธนาคารมีการปฏิบัติงานที่เข้าข่ายลักษณะดังกล่าว กรุณาแจ้งมายังธนาคาร และหากพบว่ามีพนักงานทำผิดหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ธนาคารจะพิจารณาตักเตือนและลงโทษตามความเหมาะสม

# อื่นๆที่น่าสนใจ