ข่าวและกิจกรรม

KKP ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากตลาดหลักทรัพย์ฯ

  • 4 ธ.ค. 2562
  • 1,209

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยนายวรกฤต จารุวงศ์ภัค รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทนรับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment 2019 – THSI 2019) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สะท้อนถึงการให้ความสำคัญและมุ่งพัฒนาการดำเนินธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างผลประกอบการทางการเงิน ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณภัทรียา เบญจพลชัย คณะทำงานพิจารณารางวัลด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมเป็นผู้มอบรางวัล ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

 

ทั้งนี้รางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่มีกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้เป็นแบบอย่างแก่บริษัทอื่นๆ อีกทั้งเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพ และดำเนินการโดยสอดคล้องกับแนวทางการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ