การลงทุน

การลงทุน

การลงทุน

กองทุนเปิดภัทร PHATRA PROP-D
เหมาะสำหรับการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน
สนใจผลิตภัณฑ์
กองทุนเปิดภัทร PHATRA SM CAP
เน้นลงทุนใน "หุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนใน SET/MAI”
กองทุนเปิดภัทร PHATRA PROP-D
เหมาะสำหรับการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน
กองทุนเปิดภัทร PHATRA SM CAP
เน้นลงทุนใน "หุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนใน SET/MAI”
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP
เน้นการกระจายการลงทุนในแต่ละธุรกิจทั่วโลก และให้ความสำคัญกับประเทศที่เป็นแหล่งที่มาของรายได้
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV
กองทุนที่ให้ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (Risk-adjusted Return) มากกว่าตลาด
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ : PHATRA G-UBOND-H
กองทุนจะใช้กลไกของทาง กลุ่ม KKP อย่างเป็นระบบคัดเลือกตราสารทั้งหุ้น ตราสารหนี้ ตราสารทางเลือก และกองทุนตปท.
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ บริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP
ความเสี่ยงต่ำ เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
กองทุนเปิดภัทร PHATRA GNP-H
เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนเปิดภัทร PHATRA PGE
กองใหม่ PHATRA PGE ที่ช่วยขยายพอร์ตของคุณสู่การลงทุนระดับสากล ด้วยการลงทุนแบบ passive
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี
กองทุนเปิดภัทร แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA Asset Allocation
เป็นกองทุนผสมที่กระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ : PHATRA ACT EQ
ลงทุนในหุ้นี่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง