กองทุน

กองทุน

การลงทุนในกองทุน

Personalize

สร้างพอร์ตการลงทุนของคุณ

กองทุนเปิดภัทร : PHATRA SG-AA Extra-SSF
กองทุนผสม
สนใจผลิตภัณฑ์
กองทุนเปิดภัทร : PHATRA SET50 ESG-SSF
กองทุนตราสารทุน (ความเสี่ยงสูง)
กองทุนเปิดภัทร : PHATRA SG-AA Extra-SSF
กองทุนผสม
กองทุนเปิดภัทร : PHATRA SET50 ESG-SSF
กองทุนตราสารทุน (ความเสี่ยงสูง)
กองทุนเปิดภัทร : PHATRA SG-AA Light-SSF
กองทุนผสม
กองทุนเปิดภัทร : PHATRA SG-AA-SSF
กองทุนผสม
กองทุนเปิดภัทร : PHATRA PGE-SSF
กองทุนตราสารทุน (ความเสี่ยงสูง)
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP-SSF
กองทุนตลาดเงิน (ความเสี่ยงต่ำ)
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ : PHATRA ACT EQ-SSF
กองทุนตราสารทุน (ความเสี่ยงสูง)
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิคซ : PHATRA ACT FIXED-SSF
กองทุนตราสารหนี้ (ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ)
กองทุนเปิด PHATRA SG-AA RMF
เน้นลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภทได้แก่ ตราสารหนี้ หุ้น ทรัพย์สินทางเลือก ทั้งในและต่างประเทศ
กองทุนเปิดภัทร PHATRA PGE
กองใหม่ PHATRA PGE ที่ช่วยขยายพอร์ตของคุณสู่การลงทุนระดับสากล ด้วยการลงทุนแบบ passive
กองทุนเปิดภัทร PHATRA GINFRAEQ
กองทุนเปิดภัทร PHATRA GINFRAEQ ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วโลก
กองทุนเปิดภัทร PHATRA GNP-H
เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP
ความเสี่ยงต่ำ เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
กองทุนเปิดภัทร แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA Asset Allocation
เป็นกองทุนผสมที่กระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี
กองทุนเปิดภัทร PHATRA SM CAP
เน้นลงทุนใน "หุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนใน SET/MAI”
กองทุนเปิดภัทร PHATRA PROP-D
เหมาะสำหรับการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ บริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP
เน้นการกระจายการลงทุนในแต่ละธุรกิจทั่วโลก และให้ความสำคัญกับประเทศที่เป็นแหล่งที่มาของรายได้
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV
กองทุนที่ให้ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (Risk-adjusted Return) มากกว่าตลาด
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ : PHATRA G-UBOND-H
กองทุนจะใช้กลไกของทาง กลุ่ม KKP อย่างเป็นระบบคัดเลือกตราสารทั้งหุ้น ตราสารหนี้ ตราสารทางเลือก และกองทุนตปท.
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ : PHATRA ACT EQ
ลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง
กองทุนเปิดภัทร : PHATRA PROP-D-SSF
กองทุนอสังหาริมทรัพย์/ REITs (ความเสี่ยงสูงมาก)
กองทุนเปิดภัทร : PHATRA SG-AA ULTRA LIGHT
กระจายการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ