PRIORITY Privileges

PRIORITY Privileges

Exclusive Lifestyle Experience

สำหรับลูกค้า PRIORITY ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ที่มียอดเงินฝากและการลงทุน* เฉลี่ย 6 เดือน 10 ล้านบาทขึ้นไปเลือกรับ 1 ใน 3 สิทธิประโยชน์ของคุณสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณ

ตั้งแต่วันนี้ – 29 ก.พ. 63 (จองสิทธิ์และใช้บริการ)

ลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์ โทร. 02 118 3079

สอบถามเพิ่มเติม : 02 165 5566 หรือเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชีของท่าน

 

* หมายเหตุ : • ในการใช้บริการสิทธิพิเศษนี้ลูกค้ารับทราบว่าข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้เพื่อการใช้บริการนั้น เป็นการให้ข้อมูลแก่บริษัทผู้ดำเนินการจัดการสิทธิพิเศษ และลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทผู้ดำเนินการจัดการสิทธิพิเศษใช้ข้อมูลดังกล่าวในการดำเนินการ ให้บริการสิทธิพิเศษนี้ • ธนาคารเป็นเพียงผู้จัดหาสิทธิพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า แต่ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการสิทธิพิเศษดังกล่าวแต่อย่างใด • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า • เงินลงทุนไม่นับรวม Bond

1. Airport Lounge

บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบิน

เลือกใช้สิทธิ์ 1 สิทธิ์ (ไม่มีผู้ติดตาม 2 ครั้ง/ปี หรือ เลือกใช้สิทธิ์ 2 สิทธิ์ (รวมผู้ติดตาม) 1 ครั้ง/ปี

 • Miracle Lounge ณ สนามบินดอนเมือง / สุวรรณภูมิ
 • The Coral Executive Lounge ณ สนามบินดอนเมือง / ภูเก็ต / เชียงใหม่ / อุดรธานี / หาดใหญ่
2. Limousine Service

บริการรถรับ - ส่ง สนามบิน จำนวน 2 ครั้ง / ปี

โดยรถยนต์ประเภทซีดาน Toyota Camry หรือเทียบเท่า

3. Hotel Room

บริการห้องพักที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณ

จำนวน 2 วัน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า

 • Centra พัทยา / จอมเทียน / กระบี่ / สมุย / แม่สอด
 • Classic Kameo อยุธยา / ระยอง
 • Kantary โคราช
 • Dusit Princess เชียงใหม่

คำถามที่พบบ่อย

1. ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ ต้องมียอดเงินฝากและการลงทุนเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่เท่าไร

ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

2. การลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์ต้องทำอย่างไร

ลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์ โทร. 02 118 3079 หรือ Scan QR Code โดยแจ้งการใช้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ/ กรณีเลือกรับสิทธิ์ใช้บริการโรงแรม ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00 - 21.00 น. (ทุกวัน)

3. การเข้าใช้บริการ Airport Lounge ต้องทำอย่างไร

แจ้งชื่อและ Passport ที่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้กับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการใช้บริการ

4. ลูกค้าที่จะเข้าใช้ห้องรับรองฯได้ ต้องบินสายการบินไหนบ้าง

ทุกสายการบิน

5. ถ้าต้องการยกเลิกการใช้สิทธิ์จะต้องทำอย่างไร

Airport Lounge / Limousine Service หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการบริการกรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการ  ส่วน Hotel Room กรณีแจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเข้าพักน้อยกว่า 7 วัน หรือไม่เข้าพักตามวันเวลาที่สำรองสิทธิ์ จะถือว่าลูกค้าได้ใช้บริการห้องพักนั้นสมบูรณ์แล้ว และไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปใช้ในครั้งต่อไปได้

คำถามที่พบบ่อย

 1. รายละเอียดและเกณฑ์การคำนวณยอด Average ให้ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ยอดเงินฝากและการลงทุนรวม เฉลี่ย 6 เดือน (ย้อนหลัง) ตั้งแต่ 10 ไม่ถึง 50 ล้านบาท
 1. การลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์ต้องทำอย่างไรลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์ โทร. 02 118 3079 หรือ Scan QR Code โดยแจ้งการใช้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ/ กรณีเลือกรับสิทธิ์ใช้บริการโรงแรม ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00 - 21.00 น. (ทุกวัน) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 21.00 น. (ทุกวัน)
 1. การเข้าใช้บริการ Airport Lounge ต้องทำอย่างไรแจ้งชื่อและ Passport ที่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้กับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการใช้บริการ
 1. ลูกค้าที่จะเข้าใช้ห้องรับรองฯได้ ต้องบินสายการบินไหนบ้างทุกสายการบิน
 1. การแจ้งใช้สิทธิ์หรือยกเลิกการใช้สิทธิ์จะต้องทำอย่ยางไรAirport Lounge / Limousine Service / Dining หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการบริการกรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการ ส่วน Hotel Room กรณีแจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเข้าพักน้อยกว่า 7 วัน หรือไม่เข้าพักตามวันเวลาที่สำรองสิทธิ์ จะถือว่าลูกค้าได้ใช้บริการห้องพักนั้นสมบูรณ์แล้ว และไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปใช้ในครั้งต่อไปได้