PRIORITY Privileges

PRIORITY Privileges

Special Lifestyle Privileges

สำหรับลูกค้า ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ที่มียอดเงินฝากและการลงทุน* เฉลี่ย 6 เดือน 8-9.99 ล้านบาท รับสิทธิประโยชน์เพื่อเพิ่มความสุขสำหรับคุณ

ตั้งแต่วันนี้ – 29 ก.พ. 63 (จองสิทธิ์และใช้บริการ)

ลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์ โทร. 02 118 3079

สอบถามเพิ่มเติม : 02 165 5566 หรือเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชีของท่าน

 

* หมายเหตุ : • ในการใช้บริการสิทธิพิเศษนี้ลูกค้ารับทราบว่าข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้เพื่อการใช้บริการนั้น เป็นการให้ข้อมูลแก่บริษัทผู้ดำเนินการจัดการสิทธิพิเศษ และลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทผู้ดำเนินการจัดการสิทธิพิเศษใช้ข้อมูลดังกล่าวในการดำเนินการ ให้บริการสิทธิพิเศษนี้ • ธนาคารเป็นเพียงผู้จัดหาสิทธิพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า แต่ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการสิทธิพิเศษดังกล่าวแต่อย่างใด • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า • เงินลงทุนไม่นับรวม Bond

Dining

รับสิทธิ์รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารชั้นนำ

มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง/ปี

  • The coffee club (ยกเว้นสาขาสนามบิน)
  • The Terrace
  • Nara Thai Cuisine
  • Supanniga Eating Room

คำถามที่พบบ่อย

1. ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ ต้องมียอดเงินฝากและการลงทุนเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่เท่าไร

ตั้งแต่ 8-9.99 ล้านบาท

2. การลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์ต้องทำอย่างไร

ลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์ โทร. 02 118 3079 หรือ Scan QR Code โดยแจ้งการใช้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการตั้งแต่เวลา 9.00-21.00 น. (ทุกวัน)

3. ถ้าต้องการยกเลิกการใช้สิทธิ์จะต้องทำอย่างไร

หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการบริการกรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการ  โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์

คำถามที่พบบ่อย

  1. รายละเอียดและเกณฑ์การคำนวณยอด Average ให้ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ยอดเงินฝากและการลงทุนรวม เฉลี่ย 6 เดือน (ย้อนหลัง) ตั้งแต่ 8 ล้านบาทขึ้นไป
  1. การลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์ต้องทำอย่างไรลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์ โทร. 02 118 3079 หรือ Scan QR Code โดยแจ้งการใช้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับบริการ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 21.00 น. (ทุกวัน)
  1. การแจ้งใช้สิทธิ์หรือยกเลิกการใช้สิทธิ์จะต้องทำอย่างไรหากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการบริการกรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการ