PRIORITY Privileges

PRIORITY Privileges

Ultimate Lifestyle Experience

สำหรับลูกค้า PRIORITY ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ที่มียอดเงินฝากและการลงทุน* เฉลี่ย 6 เดือน  30 ล้านบาทขึ้นไป เลือกรับ 1 ใน 2 สิทธิประโยชน์ของคุณสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณ

ตั้งแต่วันนี้ – 29 ก.พ. 63 (จองสิทธิ์และใช้บริการ)

ลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์ โทร. 02 118 3079

สอบถามเพิ่มเติม : 02 165 5566 หรือเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชีของท่าน

 

* หมายเหตุ : • ในการใช้บริการสิทธิพิเศษนี้ลูกค้ารับทราบว่าข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้เพื่อการใช้บริการนั้น เป็นการให้ข้อมูลแก่บริษัทผู้ดำเนินการจัดการสิทธิพิเศษ และลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทผู้ดำเนินการจัดการสิทธิพิเศษใช้ข้อมูลดังกล่าวในการดำเนินการ ให้บริการสิทธิพิเศษนี้ • ธนาคารเป็นเพียงผู้จัดหาสิทธิพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า แต่ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการสิทธิพิเศษดังกล่าวแต่อย่างใด • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า • เงินลงทุนไม่นับรวม Bond

Limousine Service

บริการรับ – ส่ง สนามบิน จำนวน 2 ครั้ง

โดย Toyota Alphard  หรือเทียบเท่า

 

  

  

Dining

รับสิทธิ์ รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารชั้นนำ

มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง

Mandarin Oriental / Banyan Tree /

Grand Hyatt Erawan / The Okura Prestige /

Wine Connection

คำถามที่พบบ่อย

1. ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ ต้องมียอดเงินฝากและการลงทุนเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่เท่าไร

ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป

2. การลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์ต้องทำอย่างไร

ลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์ โทร. 02 118 3079 หรือ Scan QR Code โดยแจ้งการใช้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ/ กรณีเลือกรับสิทธิ์ใช้บริการโรงแรม ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00 - 21.00 น. (ทุกวัน)

3. ถ้าต้องการยกเลิกการใช้สิทธิ์จะต้องทำอย่างไร

Limousine Service / Dining หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการบริการกรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการ  โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์

คำถามที่พบบ่อย

  1. รายละเอียดและเกณฑ์การคำนวณยอด Average ให้ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ยอดเงินฝากและการลงทุนรวม เฉลี่ย 6 เดือน (ย้อนหลัง) ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป
  1. การลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์ต้องทำอย่างไรลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์ โทร. 02 118 3079 หรือ Scan QR Code โดยแจ้งการใช้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ/ กรณีเลือกรับสิทธิ์ใช้บริการโรงแรม ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00 - 21.00 น. (ทุกวัน) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 21.00 น. (ทุกวัน)
  1. รถ Limousine (Toyota Alphard) จำนวนผู้โดยสารได้กี่ท่าน/ครั้ง และจำนวนกระเป๋าไม่เกินกี่ใบจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 4 ท่าน/ครั้ง และจำนวนกระเป๋าไม่เกิน 4 ใบ
  1. การแจ้งใช้สิทธิ์หรือยกเลิกการใช้สิทธิ์จะต้องทำอย่ยางไรAirport Lounge / Limousine Service / Dining หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการบริการกรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการส่วน Hotel Room กรณีแจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเข้าพักน้อยกว่า 7 วัน หรือไม่เข้าพักตามวันเวลาที่สำรองสิทธิ์ จะถือว่าลูกค้าได้ใช้บริการห้องพักนั้นสมบูรณ์แล้ว และไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปใช้ในครั้งต่อไปได้