เพียงเปิดบัญชีเงินฝาก รับเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 10,000 บาท

รายละเอียด

เพียงเปิดบัญชีเงินฝาก รับเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 10,000 บาท

 • 19 ก.ค. 2562
 • 14,556

เพียงเปิดบัญชีเงินฝาก รับเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 10,000 บาท

สำหรับลูกค้ารายใหม่เพียงมาเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ,เงินฝากประจำพิเศษ  4 เดือน , 25 เดือน  และ KK Free 55 Up และคงยอดเงินฝากเป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี

ยอดเงินฝาก 1- 10 ล้านบาท รับเงินคืนเข้าบัญชีล้านละ 400 บาท*

ยอดเงินฝากตั้งแต่ 11 ล้านบาท ขึ้นไป รับเงินคืนเข้าบัญชีล้านละ 600 บาท**

*เงินคืนเข้าบัญชีสูงสุดเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.16% ต่อปี

**เงินคืนเข้าบัญชีเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.167-0.2 % ต่อปี และเงินคืนล้านละ 600 บาท คิดตั้งแต่ล้านที่ 11 เป็นต้นไป

*เงินคืนเข้าบัญชีสูงสุดเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.16% ต่อปี

**เงินคืนเข้าบัญชีเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.16-0.2 % ต่อปี

ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

เงื่อนไขการรับเงินคืนเข้าบัญชี

 • เฉพาะลูกค้ารายใหม่ที่เป็นบุคคลธรรมดา ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากทุกประเภทและตั๋วแลกเงินกับธนาคารมาก่อน
 • ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ เงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน , 25 เดือน  และ KK Free 55 Up ระหว่างวันที่ 22 ก.ค.- 31 ส.ค. 62
 • ลูกค้าคงยอดเงินในบัญชีเป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชีครั้งแรก
 • ธนาคารจะคำนวณเงินคืนจากยอดเงินเฉลี่ย 90 วัน นับจากวันแรกที่เปิดบัญชีระหว่างวันที่ 22 ก.ค.- 31 ส.ค. 62 และใช้ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน
 • ธนาคารจะพิจารณาการคืนเงินเข้าบัญชีของเจ้าของบัญชีที่เข้าร่วมแคมเปญ เท่านั้น
 • ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขแคมเปญจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีภายในวันที่ 18 ธ.ค. 62
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์เงินคืนเข้าบัญชีสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/ท่าน
 • ลูกค้าต้องกรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมแคมเปญของธนาคาร ณ สาขาที่เปิดบัญชีภายในวันที่ 22 ก.ค.-31 ส.ค.62
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคาร

ตัวอย่างการคำนวณเงินคืนเข้าบัญชี

จากยอดเงินฝากที่เข้าเงื่อนไขจำนวน 12,000,000 บาท 

เกณฑ์การฝากเงิน

เงินคืนเข้าบัญชี

คำนวณเงินคืนเข้าบัญชี

ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000  – 10,000,000 บาท

จากตัวอย่างคิดที่จำนวน 10,000,000 บาท

ล้านละ 400 บาท

4,000 บาท

ยอดเงินฝากตั้งแต่ 11,000,000  บาท ขึ้นไป

จากตัวอย่างคิดที่จำนวน 2,000,000 บาท

ล้านละ 600 บาท

1,200 บาท

ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชี

 

5,200 บาท