Promotion

รายละเอียด

KK Big Surprise

 • 1 มิ.ย. 2563
 • 15,087

สำหรับลูกค้ารายใหม่เพียงเปิดบัญชีเงินฝาก KKPSS หรือ KK Smart Growth และ/หรือเงินฝากประจำ และลูกค้าปัจจุบันที่ได้รับ SMS แจ้งสิทธิ์แคมเปญนี้มาเปิดบัญชี KK Smart Growth ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค.63 และคงยอดเงินฝากเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่มีเงินเข้าบัญชีครั้งแรก รับฟรี ของสมนาคุณสุดพิเศษ

นอกเหนือจากบริการที่ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการสนใจข้างต้น ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

รายละเอียด

ยอดเงินฝาก
 
ของสมนาคุณ
ของสมนาคุณสูงสุดเทียบเท่า
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
1  – 3.49 แสนบาท
รับส่วนลด Grab มูลค่า 200 บาท
1.2% ต่อปี
3.5 – 5.99 แสนบาท
รับส่วนลด Grab มูลค่า 400 บาท
0.68% ต่อปี
6 – 9.99 แสนบาท
รับ Xiaomi Scale 2 มูลค่า 890 บาท
0.89% ต่อปี
1 - 4.99 ล้านบาท
รับ Xiaomi SMATE White UV LED มูลค่า 1,200 บาท
0.72% ต่อปี
ตั้งแต่ 5 ล้านบาท ขึ้นไป
รับ Xiaomi  Air Purifier 3H มูลค่า 5,990 บาท
0.72% ต่อปี

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

 1. สำหรับลูกค้ารายใหม่ที่เป็นบุคคลธรรมดา ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากทุกประเภท ตั๋วแลกเงิน กับธนาคารเกียรตินาคินมาก่อนและลูกค้าปัจจุบันที่ได้รับ SMS แจ้งสิทธิ์แคมเปญนี้จากธนาคาร โดยจำกัด 1 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ต่อ 1 สิทธิ์
 2. ลูกค้ารายใหม่เพียงเปิดบัญชีเงินฝาก KKPSS หรือ KK Smart Growth และ/หรือเงินฝากประจำ (ยกเว้นเงินฝากประจำเรทพิเศษ เงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน และเงินฝาก KK Free 55 Up) และลูกค้าปัจจุบันที่ได้รับ SMS แจ้งสิทธิ์แคมเปญนี้มาเปิดบัญชี KK Smart Growth ในระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค.63 และคงยอดเงินในบัญชีเป็นระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่มีเงินเข้าบัญชีครั้งแรก
 3. ธนาคารจะพิจารณาให้ของสมนาคุณจากยอดเงินเฉลี่ย 60 วัน นับจากวันแรกที่มีเงินเข้าบัญชี และใช้ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน
 4. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขแคมเปญจะได้รับของสมนาคุณ ดังนี้
  • ลูกค้าที่ได้รับส่วนลด Grab จะได้รับรหัสส่วนลดทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลูกค้าแจ้งกับธนาคารภายในวันที่ 1 ธ.ค.63
  • ลูกค้าที่ได้ Xiaomi Scale 2, Xiaomi SMATE White UV LED, Xiaomi Air Purifier 3H สามารถรับของได้ที่สาขาธนาคารที่เปิดบัญชี ตั้งแต่วันที่ 7-30 ธ.ค. 63 (เฉพาะวันทำการของธนาคาร) กรณีลูกค้าไม่ได้มารับของสมนาคุณตามวันที่กำหนด ธนาคารจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ
 1. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 2. ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ของสมนาคุณสูงสุดตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเพียง 1 รายการ/ท่าน เท่านั้น
 3. ลูกค้าต้องกรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมแคมเปญของธนาคาร ภายในวันที่ 31 ก.ค.63
 4. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคาร
 5. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขแคมเปญ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมแคมเปญทราบ